Szkolenia z zakresu ochrony ppoż. podstawowe

Szkolenie podstawowe obejmuje część teoretyczną podczas której skupiamy się na takich aspektach jak:
– omówienie aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. i zapoznanie z Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
– przedstawienie zagrożeń pożarowych wynikających ze specyfikacji obiektu oraz występujących w nim stanowisk pracy
– przekazanie informacji o tym jak należy się zachowywać w przypadku pożaru – alarmowanie straży pożarnej oraz pozostałych osób przebywających w budynku, ewakuacja, sposoby ograniczania i zwalczania.
– obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
Podczas naszych szkoleń duży nacisk kładziemy na sprawną bezpieczną ewakuację – zaznajamiamy pracowników z topografią obiektu, możliwymi drogami ewakuacji oraz przedstawiamy sposób działania urządzeń czynnej biernej ochrony ppoż. występującymi na terenie obiektu.